Header nwslttr ESMO 2023

Radioligandtherapie verlengt radiologische progressievrije overleving bij taxaan-naïeve mCRPC

In de fase III-studie VISION werd duidelijk dat het radioligand 177Lu-PSMA-617 de radiologische progressievrije overleving en de algehele overleving verbetert bij patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (‘metastatic castration-resistant prostate cancer’, mCRPC) die eerder behandeld zijn met androgeenreceptorroute-remmers en taxanen.1 In de fase III-studie PSMAfore is onderzocht of de inzet van 177Lu-PSMA-617 ook effectief is bij patiënten die nog niet eerder met taxanen zijn behandeld. Tijdens ESMO 2023 presenteerde Oliver Sartor, MD (Mayo Clinic, Rochester, Verenigde Staten) de resultaten van dit onderzoek.2

Prostaatspecifiek membraanantigeen (PSMA) komt sterk tot expressie op prostaatkankercellen. Hoge PSMA-expressie is een biomarker voor een slechte prognose. 177Lu-PSMA-617 levert bèta-deeltjesstraling selectief aan PSMA-positieve cellen en de omliggende micro-omgeving. Deze radioligandtherapie liet in de VISION-studie bij patiënten met mCRPC veelbelovende biochemische en radiografische responspercentages zien met verminderde pijn en lage toxiciteit.1

Studieopzet

PSMAfore is een fase III, open-label, multicentrische, gerandomiseerde studie waarin volwassenen met mCRPC werden geïncludeerd die ziekteprogressie vertoonden tijdens een eerdere behandeling met androgeenreceptorroute-remmers (‘androgen receptor pathway inhibitors’, ARPI’s). De deelnemers hadden minstens één PSMA-positieve laesie zonder uitsluitende PSMA-negatieve laesies op een [68Ga]Ga-PSMA-11 PET/CT-scan en waren niet eerder behandeld met taxanen. Patiënten waren uitgesloten van deelname als zij in aanmerking kwamen voor een behandeling met PARP-remmers, minder dan 6 maanden geleden eerder een systemische radiotherapie of immuuntherapie hadden ondergaan of meer dan een jaar geleden chemotherapie hadden gekregen.

De deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd tussen een interventiegroep die behandeld werd met 177Lu-PSMA-617 (7,4 GBq elke 6 weken; 6 cycli) en een controlegroep die overstapte van behandeling met één ARPI naar een andere ARPI (abirateron/enzalutamide). Patiënten die aanvankelijk waren gerandomiseerd naar de controlegroep konden overstappen naar de 177Lu-PSMA-617-groep zodra radiografische progressie werd vastgesteld volgens centrale beoordeling.

De primaire uitkomstmaat was de radiologische progressievrije overleving (‘radiographic progression free survival’, rPFS) volgens de PCWG3- en RECIST v1.1-criteria. Belangrijke secundaire uitkomstmaten waren de algehele overleving (‘overall survival’, OS) en de veiligheid van de behandeling. De geplande primaire analyse zou plaatsvinden bij ongeveer 156 rPFS-gebeurtenissen en de tweede tussentijdse interimanalyse van OS was gepland bij ongeveer 125 sterfgevallen.

Resultaten

In totaal werden 468 patiënten gerandomiseerd. De primaire analyse betrof 467 patiënten bij een mediane follow-upduur van 7,3 maanden. De primaire uitkomstmaat rPFS werd bereikt.

De tweede interim analyse toonde een langere rPFS bij patiënten in de 177Lu-PSMA-617-groep vergeleken met de patiënten in de controlegroep (HR [95%-BI]: 0,43 [0,33-0,54]). Deze uitkomst was vergelijkbaar met de primaire analyse.

Op het moment van de tweede interim OS-analyse was 84,2% van de patiënten in de controlegroep na het optreden van radiologische progressie overgestapt naar een behandeling met 177Lu-PSMA-617. Er werd een positieve OS-trend ten gunste van 177Lu-PSMA-617 waargenomen in de ‘prespecified crossover-adjusted’ analyse (HR [95%-BI]: 0,80 [0,48-1,33]). In de ‘intention-to-treat’-analyse van de OS werd deze trend niet waargenomen (HR [95%-BI]: 1,16 [0,83-1,64]). Ter verklaring benadrukte Sartor hiervoor dat de crossover van de controlegroep naar de 177Lu-PSMA-617-groep hoog was.

Bijwerkingen van graad 3-4 kwamen voor bij 33,9% van de patiënten in de 177Lu-PSMA-617-groep en 43,1% van de patiënten in de controlegroep. Ernstige bijwerkingen kwamen in beide groepen voor bij respectievelijk 20,3% en 28,0%.

Conclusie

PSMAfore is een fase III, open-label, multicentrische, gerandomiseerde studie waaruit is gebleken dat 177Lu-PSMA-617 de radiologische progressievrije overleving verlengt ten opzichte van een verandering van ARPI’s bij patiënten met PSMA-positieve gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker, die nog niet eerder met taxanen zijn behandeld. De behandeling vertoont een gunstig bijwerkingenprofiel.

Referenties

1. Sartor O, de Bono J, Chi KN, et al. Lutetium-177-PSMA-617 for metastatic castration-resistant prostate cancer. New England Journal of Medicine 2021;385:1091-1103.
2. Sartor O, et al. Phase III trial of [177Lu]Lu-PSMA-617 in taxane-naive patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (PSMAfore). Gepresenteerd tijdens ESMO 2023; abstract LBA13.

Spreker Oliver Sartor

Oliver Sartor

Oliver Sartor, MD, 
Mayo Clinic, Rochester, Verenigde Staten

Zie: Keyslides

Back to Top