preheader NTVO

headerASCO2014

Cetuximab en bevacizumab hebben een vergelijkbare effectiviteit in combinatie met chemotherapie in de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerde KRAS wildtype colorectale kanker

Resultaten van de fase III CALGB/SWOG 80405 studie tonen aan dat een combinatie van cetuximab met FOLFIRI of FOLFOX een vergelijkbare effectiviteit heeft als de combinatie van bevacizumab met FOLFIRI of FOLFOX in de behandeling van patiënten met KRAS wildtype gemetastaseerde colorectale kanker. Met beide behandelregimes bedroeg de totale overleving (‘overall survival’, OS) ruim 29 maanden.
Daarnaast stelde men vast dat FOLFIRI (irinotecan / 5-fluorouracil / leucovorine) en FOLFOX (oxaliplatin / 5-fluorouracil / leucovorine) beide geschikt zijn als chemotherapeutische ‘backbone’ in combinatie met bevacizumab of cetuximab.

In de CALGB/SWOG 80405 studie werden 1.137 patiënten met onbehandelde gemetastaseerde colorectale kanker gerandomiseerd tussen een behandeling met chemotherapie in combinatie met cetuximab (N= 578) of met bevacizumab (N=559). Ongeveer een vierde van de patiënten in beide armen kreeg FOLFIRI als chemotherapieregime, terwijl de overige 75% FOLFOX kreeg toegediend. Alle patiënten in de studie hadden een bevestigde wildtype KRAS status. Het primaire doel van de studie was het aantonen dat cetuximab plus FOLFOX of FOLFIRI voor wat betreft OS superieur is aan bevacizumab plus FOLFOX of FOLFIRI. Secundaire eindpunten waren ondermeer de mate van respons (‘response rate’, RR), progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS), de tijd tot het falen van de therapie en de duur van de respons.

Tijdens ASCO 2014 presenteerde men de data van de 11de interim-analyse van deze studie. Op het moment van deze analyse stelde men bij patiënten in de cetuximab + chemotherapie arm een vergelijkbare OS vast als bij patiënten in de bevacizumab + chemotherapie arm (mediane OS 29,93 versus 29,04 maanden; HR[95%BI]: 0,93 [0,78–1,09]; p=0,34). Ook voor wat betreft de PFS zag men geen betekenisvol verschil tussen beide behandelingen (10,45 versus 10,84 maanden voor respectievelijk cetuximab + chemotherapie en bevacizumab + chemotherapie; HR[95%BI]: 1,04[0,91–1,17]; p= 0,55). Echter wanneer men de vergelijking maakte tussen bevacizumab en cetuximab per chemotherapieregime, stelde men vast dat cetuximab + FOLFOX (n=426) resulteerde in een mediane OS van 30,1 maanden, tegenover 26,9 maanden met bevacizumab + FOLFOX (n=409) (HR[95%BI]: 0,9[0,70–1,00]; p= 0,09). De combinatie van cetuximab + FOLFIRI (n=152) leidde tot een mediane OS van 28,9 maanden vergeleken met een mediane OS van 33,4 maanden met bevacizumab plus FOLFIRI (n=150) (HR[95%BI]: 1,2[0,90-1,60]; p= 0,28).

Met betrekking tot optredende toxiciteit stelde men geen nieuwe neveneffecten vast in deze studie. De meest voorkomende neveneffecten met bevacizumab waren hypertensie, verminderde eetlust, vermoeidheid en een algemeen gevoel van zwakte, terwijl bij cetuximab vooral huiduitslag, jeuk, veranderingen van vinger- en teennagels, infecties en vermoeidheid optraden. Ook FOLFIRI en FOLFOX zijn geassocieerd met een verschillend toxiciteitsprofiel. Zo veroorzaakt FOLFIRI meer haaruitval en diarree, terwijl FOLFOX geassocieerd is met neuropathie.

Samengevat is het op basis van deze data niet mogelijk om 1 van de onderzochte eerstelijns behandelingsregimes naar voren te schuiven als de beste keuze. De vier onderzochte behandelingsregimes zijn geassocieerd met een vergelijkbare OS en de behandelingskeuze dient dan ook gebaseerd te worden op de voorkeur van de patiënt en de arts voor een bepaald bijwerkingenprofiel. Verder blijkt uit deze studie dat FOLFIRI of FOLFOX met bevacizumab of cetuximab beide kunnen worden gezien als opties voor de 1ste lijnsbehandeling bij patiënten met KRAS wildtype gemetastaseerde colorectale kanker. “Toekomstige RAS statusanalyse zou mogelijk kunnen uitwijzen of het FOLFOX- of FOLFIRI- regime in combinatie met één van beide middelen superieur is,” aldus co-onderzoeker Heinz - Josef Lenz van de University of Southern California Norris Comprehensive Cancer Center in Los Angeles en tevens hoofdonderzoeker. “De OS van meer dan 29 maanden in beide studie-armen is erg bemoedigend en kan dienen als referentiekader voor toekomstige studies bij KRAS wildtype gemetastaseerde colorectale kanker. Verschillende subgroepanalyses en biomarkerstudies zijn momenteel gaande.”

 

Referentie

Venook A, Niedzwiecki D, Lenz H-J, et al. CALGB/SWOG 80405: Phase III trial of irinotecan/5-FU/leucovorin (FOLFIRI) or oxaliplatin/5-FU/leucovorin (mFOLFOX6) with bevacizumab (BV) or cetuximab (CET) for patients (pts) with KRAS wild-type (wt) untreated metastatic adenocarcinoma of the colon or rectum (mCRC). Presented at ASCO 2014; Abstract LBA3.

Spreker Alan P. Venook

Venook1 

Alan P. Venook, MD, PhD.
University of California, San Francisco, CA, USA


Zie: Keyslides

Back to Top