preheader NTVO

Thermische ablatie niet minder effectief dan chirurgische resectie bij kleine colorectale levermetastasen

De lokale behandeling van patiënten met colorectale levermetastasen bestaat standaard uit chirurgische resectie. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat thermische ablatie een gunstiger veiligheidsprofiel heeft en gepaard gaat met lagere kosten en een kortere ziekenhuisopname dan chirurgische resectie, zonder in te leveren aan lokale tumorcontrole en algehele overleving. Dit werd nader onderzocht in de gerandomiseerde fase III-studie COLLISON. Tijdens ASCO 2024 presenteerde interventieradioloog Martijn Meijerink (Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam) hiervan de definitieve resultaten.

Volgens de huidige Amerikaanse (NCCN) en Europese (ESMO) richtlijnen moeten colorectale levermetastasen bij voorkeur worden behandeld middels chirurgische resectie. Thermische ablatie is alleen geïndiceerd bij colorectale levermetastasen die niet geschikt zijn voor chirurgische resectie. Maar mogelijk zijn beide behandelingen even effectief bij patiënten met kleine (diameter ≤3 cm) colorectale levermetastasen. Dit vormde de hypothese van de COLLISION-studie.1

Studieopzet

COLLISION is een internationale, multicentrische fase III-studie die is uitgevoerd door de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) in 14 ziekenhuizen in Nederland, België en Italië. Onbehandelde volwassen patiënten met ≤10 colorectale levermetastasen waarvan één of meer met een diameter ≤3 cm die geschikt zijn voor resectie én ablatie, geen extrahepatische metastasen en een ECOG-‘performance status’ van 0-2 werden 1:1 gerandomiseerd tussen chirurgische resectie of thermische ablatie. Hoewel de operateur zelf kon beslissen over de benadering, werd de voorkeur gegeven aan laparoscopische resecties (met of zonder robot) en percutane ablaties boven open procedures. Om uitval van patiënten te voorkomen, werden patiënten bij wie een open procedure werd uitgevoerd intra-operatief gerandomiseerd. De primaire uitkomstmaat was de algehele overleving (‘overall survival’, OS). Secundaire uitkomstmaten waren onder andere ‘distant progression-free survival’ (DPFS), ‘local tumour progression-free survival’ (LTPFS), de duur van de ziekenhuisopname, lokale tumorcontrole en veiligheid.

Resultaten

In totaal werden 342 patiënten gerekruteerd, van wie 300 patiënten willekeurig werden toegewezen aan chirurgische resectie (n=148) of thermische ablatie (n=148); de overige 4 patiënten werden uitgesloten na randomisatie, omdat zij bij nader inzien geen colorectale levermetastasen hadden. De studie werd halverwege gestopt, omdat werd voldaan aan de vooraf gedefinieerde stopregels. Na een mediane follow-upduur van 28,8 maanden werd er geen verschil gevonden in OS tussen beide groepen (HR [95%-BI]: 1,051 [0,695-1,590]), met een voorwaardelijke kans van 91% om aan te tonen dat thermische ablatie niet minder effectief (‘non-inferiority’) is dan chirurgische resectie. De therapie-gerelateerde mortaliteit was 0% (n=0) in de ablatiegroep tegenover 2,1% (n=3) in de resectiegroep. Er werd geen verschil gevonden in DPFS (HR [95%-BI]: 1,030 [0,776-1,368]). LTPFS (HR [95%-BI]: 0,817 [0,435-1,454]) tussen beide groepen. Daarentegen waren de duur van de ziekenhuisopname (mediaan: 1 vs. 4 dagen; p<0,001), lokale tumorcontrole (per patiënt: HR [95%-BI]: 0,131 [0,016-1,064]; per tumor: HR [95%-BI]: 0,092 [0,011-0,735]) en het percentage patiënten bij wie een of meerdere ongewenste voorvallen optraden (19 vs. 46%; p<0,001) in het voordeel van thermische ablatie.

Conclusie

Uit deze gerandomiseerde fase III-studie (COLLISION) blijkt dat de overgang van chirurgische resectie naar thermische ablatie als standaardbehandeling van patiënten met kleine (diameter ≤3 cm) colorectale levermetastasen zou resulteren in een lagere morbiditeit en mortaliteit, een kortere ziekenhuisopname en een betere lokale tumorcontrole, zonder in te leveren aan algehele en ziektevrije overleving.

Referentie

1. Meijerink MR, et al. Surgery versus thermal ablation for small-size colorectal liver metastases (COLLISION): an international, multicenter, phase III randomized controlled trial. Gepresenteerd tijdens ASCO 2024; abstract LBA3501.

Spreker Martijn Meijerink

Prof. dr. Martijn Meijerink, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam

Zie: Key slides

Back to Top