preheader NTVO

Header Website

Osimertinib in eerste lijn verbetert algehele overleving bij patiënten met EGFR-gemuteerd en gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom

In de fase III FLAURA-studie werd de derdegeneratie EGFR-tyrosinekinaseremmer (TKI) osimertinib vergeleken met gefitinib of erlotinib als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met lokaal-gevorderd of metastatisch niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Eerdere rapportages van deze studie toonden reeds dat osimertinib de ziekteprogressie significant uitstelde in vergelijking met de andere EGFR-TKI’s. Tijdens ESMO 2019 werd de eindanalyse van deze studie gepresenteerd, waarin de progressievrije overleving (PFS) zich vertaalde in een algeheel overlevingsvoordeel. Na 3 jaar was sprake van een verschil van 10 procentpunten met een absolute overleving van 54% bij met osimertinib behandelde patiënten en 44% bij de controlegroep. Van de patiënten gerandomiseerd naar de behandeling met osimertinib volgde 28% nog altijd deze behandeling, vergeleken met 9% in de controlegroep.

Achtergrond

Patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC, WHO performancestatus 0/1 en die nog geen eerdere systemische antikanker of EGFR-TKI hadden ontvangen werden geïncludeerd in de fase III FLAURA-studie. Zij werden gerandomiseerd (1:1) toegewezen aan osimertinib (80 mg po qd; n=279) of een andere EGFR-TKI (gefitinib 250 mg po qd of erlotinib 150 mg po qd; n=277). Cross-over naar osimertinib was toegestaan voor patiënten in de controle EGFR-TKI-arm in geval van centraal bevestigde progressie en T790M-positiviteit. Algehele overleving (OS) was een belangrijk secundair eindpunt van de studie. Mediane leeftijd van de patiënten was 64 jaar, twee derde was Aziatisch en 65% had nooit gerookt. Bij aanvang van de studie was bij 95% van de patiënten sprake van metastase en bij circa 20% betrof dit het centrale zenuwstelsel. Uit de interim-analyse van de studie bleek reeds dat osimertinib geassocieerd was met een significante reductie van het risico op ziekteprogressie of overlijden van 54% ten opzichte van de controlegroep.

Resultaten

Tijdens ESMO 2019 werd de OS-analyse van de FLAURA-studie gepresenteerd. De groep met osimertinib kende een significant langere OS. Mediane OS was 38,6 maanden vergeleken met 31,8 maanden bij de patiënten die erlotinib of gefitinib hadden gekregen (HR 0,799 [95% BI 0,641-0,997]; p=0,462). Dit kwam overeen met een OS-percentage na 3 jaar van 54% met osimertinib en 44% met de vergeleken EGFR-TKI’s. In alle vooraf gedefinieerde en onderzochte subgroepen werd het overlevingsvoordeel voor osimertinib gezien. Het effect was dus onafhankelijk van geslacht, leeftijd, rookverleden en de aanwezigheid van metastasen in het centrale zenuwstelsel. Opmerkelijk was de observatie dat het OS-voordeel bijna geheel tot stand kwam in de niet-Aziatische populatie. Verder onderzoek zal duidelijk moeten maken wat hieraan ten grondslag ligt.

Na 36 maanden kreeg 28% van de patiënten in de osimertinibgroep nog de voorgeschreven behandeling. In de controlegroep was dit 9%. Ook wat betreft de tijd tot eerstvolgende behandeling (‘time to first subsequent treatment’, TFST) liet osimertinib betere resultaten zien dan gefitinib/erlotinib met een mediane TFST van respectievelijk 25,5 maanden en 13,7 maanden. Van de 180 patiënten in de EGFR-TKI controlegroep die een volgende behandeling kregen, was dit bij 85 patiënten (47%) met osimertinib.

Conclusies

Samengevat liet de FLAURA-studie zien dat osimertinib een statistisch significante en klinisch relevante verbetering in overleving geeft in vergelijking met erlotinib of gefitinib. De mediane OS met osimertinib was verlengd met 6,8 maanden. Osimertinib is de eerste EGFR-TKI monotherapie, die een significant overlevingsvoordeel geeft in vergelijking met andere EGFR-TKI’s. Deze resultaten zijn een bevestiging van osimertinib als ‘stand van de wetenschap en praktijk’ bij de eerstelijnsbehandeling van patiënten met EGFR-gemuteerd gevorderd NSCLC.

Referentie

Ramalingam S, Gray J, Ohe Y, et al. Osimertinib vs comparator EGFR-TKI as first-line treatment for EGFRm advanced NSCLC (FLAURA): Final overall survival analysis. Gepresenteerd tijdens ESMO 2019; Abstract LBA5_PR.

Spreker Suresh Ramalingam

ramalingam

Suresh Ramalingam, MD, PhD, Emory University, Winship Cancer Institute, Atlanta, GA, Verenigde Staten

 

Zie: Keyslides

Back to Top