Header nwslttr ASCO 2023 2

Plaatsbepaling van CDK4/6-remmers bij ER+/HER2‒ gevorderde borstkanker

Behandeling met een CDK4/6-remmer verbetert de uitkomsten van patiënten met gevorderde borstkanker in zowel de eerste- als tweedelijnssetting. Eerstelijnsbehandeling met een CDK4/6-remmer is echter gerelateerd aan langdurige bijwerkingen en hogere kosten. Ondanks het gebrek aan vergelijkend onderzoek wordt eerstelijnsbehandeling met een CDK4/6-remmer in de meeste richtlijnen geadviseerd.

Eerder is aangetoond dat de combinatie van anti-hormonale therapie en een CDK4/6-remmer werkzamer is dan alleen anti-hormonale therapie bij patiënten met gevorderde, hormoongevoelige borstkanker. Het is echter onduidelijk wat bij deze patiëntengroep het beste moment is om aan anti-hormonale therapie een CDK4/6-remmer toe te voegen. In de Nederlandse SONIA-studie werd het gebruik van CDK4/6-remmers als eerste- of tweedelijnsbehandeling vergeleken bij patiënten met ER+/HER2‒ gevorderde borstkanker. Tijdens ASCO 2023 werden de eerste resultaten hiervan gepresenteerd.

Studieopzet

De SONIA-studie (BOOG 2017-03) is een gerandomiseerde fase III-studie die is uitgevoerd in 74 ziekenhuizen in Nederland. Pre- en postmenopauzale vrouwen met HR+/HER2‒ gevorderde borstkanker die niet eerder waren behandeld in de gemetastaseerde setting, werden gerandomiseerd tussen behandelstrategie A of B. Strategie A betekende dat patiënten eerst werden behandeld met een aromataseremmer en een CDK4/6-remmer, gevolgd door behandeling met fulvestrant in geval van ziekteprogressie. Strategie B betekende dat patiënten eerst werden behandeld met alleen een aromataseremmer, gevolgd door behandeling met fulvestrant en een CDK4/6-remmer zodra ziekteprogressie was opgetreden. De keuze voor een CDK4/6-remmer (abemaciclib, palbociclib of ribociclib) werd overgelaten aan het oordeel van de behandelaar. De primaire uitkomstmaat was progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS). Secundaire uitkomstmaten waren algehele overleving (‘overall survival’, OS), kwaliteit van leven (FACT-B-vragenlijst) en veiligheid.

Resultaten

In totaal werden 1.050 vrouwen met HR+/HER2‒ gevorderde borstkanker gerandomiseerd, van wie er 524 eerstelijnsbehandeling en 526 tweedelijnsbehandeling met een CDK4/6-remmer kregen. De mediane follow-upduur was 37,3 maanden. Eerstelijnsbehandeling met een CDK4/6-remmer duurde mediaan 16,5 maanden langer dan tweedelijnsbehandeling (24,6 vs. 8,1 maanden). Er werd geen statistisch significant verschil gevonden in PFS (mediaan: 31,0 vs. 26,8 maanden; HR [95%-BI]: 0,87 [0,74-1,03]), OS (mediaan: 45,9 vs. 53,7 maanden; HR [95%-BI]: 0,98 [0,80-1,20]) en FACT-B-totaalscores (p=0,4) tussen eerste- of tweedelijnsbehandeling met een CDK4/6-remmer. De bijwerkingen waren kenmerkend voor CDK4/6-remmers: neutropenie, leverfunctiestoornissen, anemie en trombocytopenie. Er traden 42% meer bijwerkingen van graad ≥3 op bij patiënten die eerstelijnsbehandeling met een CDK4/6-remmer kregen.

Conclusie

Uit deze gerandomiseerde fase III-studie (SONIA) blijkt dat eerstelijnsbehandeling met een CDK4/6-remmer in vergelijking met tweedelijnsbehandeling niet resulteert in een verbeterde PFS, OS en kwaliteit van leven bij patiënten met HR+/HER2‒ gevorderde borstkanker. Eerstelijnsbehandeling met een CDK4/6-remmer duurt mediaan 16,5 maanden langer en gaat gepaard met meer bijwerkingen en hogere kosten dan tweedelijnsbehandeling. De onderzoekers concluderen dat tweedelijnsbehandeling met een CDK4/6-remmer de voorkeur heeft bij het merendeel van deze patiënten.

Referentie

Sonke GS, et al. Primary outcome analysis of the phase 3 SONIA trial (BOOG 2017-03) on selecting the optimal position of cyclin-dependent kinases 4 and 6 (CDK4/6) inhibitors for patients with hormone receptor-positive (HR+), HER2-negative (HER2-) advanced breast cancer (ABC). Gepresenteerd tijdens ASCO 2023; abstract LBA1000.

Spreker Gabe Sonke

Gabe Sonke

Prof. dr. Gabe Sonke, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam


Zie: Keyslides

Back to Top