preheader NTVO

Toevoeging van atezolizumab aan standaard-chemotherapie met bevacizumab bij laat recidief ovariumcarcinoom

In de ATALANTE-studie wordt de toevoeging van atezolizumab aan standaard op platinum gebaseerde chemotherapie met bevacizumab beoordeeld bij patiënten met een laat recidief ovariumcarcinoom. Deze toevoeging heeft niet geleid tot verbetering van de progressievrije overleving in de ‘intent-to-treat’ of PD-L1-positieve populatie. Bemoedigende gegevens ten aanzien van de algehele overleving vragen om nadere analyse en een langere follow-upduur.

Patiënten met ovariumcarcinoom (OC) die recidiveren na een platinumvrij interval (PFI) langer dan zes maanden, hebben baat bij een op platinum gebaseerde combinatiechemotherapie van carboplatine (Cb) met gepegyleerde liposomale doxorubicine (PLD), gemcitabine of paclitaxel. Als bevacizumab wordt gecombineerd met chemotherapie verhoogt het responspercentage en de progressievrije overleving (PFS). Toevoeging van een enkele checkpointremmer (CPI) gericht op PD-1 of PD-L1 verbetert de werkzaamheid van chemotherapie en/of bevacizumab. Daarom werd in de ATALANTE-studie de werkzaamheid en het bijwerkingenprofiel van de toevoeging van atezolizumab, een CPI gericht op PD-L1, aan standaard op platinum gebaseerde chemotherapie in combinatie met bevacizumab beoordeeld bij patiënten met een laat recidief OC.

Studieopzet

De gerandomiseerde, dubbelblinde, fase III-studie ATALANTE includeerde patiënten met recidiverende niet-mucineuze epitheliale OC met een PFI van langer dan zes maanden, één of twee eerdere chemotherapielijnen en een ECOG performance status ≤ 1. Ze werden gestratificeerd aan de hand van de PD-L1-status, type chemotherapie (Cb-PLD, gemcitabine of paclitaxel) en PFI (6-12 maanden of >12 maanden). Na een initiële biopsie werden 614 patiënten 2:1 gerandomiseerd om zes cycli van op carboplatine gebaseerde chemotherapie met ofwel bevacizumab + placebo of bevacizumab + atezolizumab te ontvangen. Co-primaire eindpunten waren PFS in de ‘intention-to-treat’ (ITT) en PD-L1-positieve populaties.

Resultaten

De ATALANTE-studie heeft zijn co-primaire eindpunten niet behaald. In de ITT-populatie was de mediane PFS 13,5 maanden in de atezolizumab-groep versus 11,3 maanden in de placebogroep. Ook in de PD-L1-positieve populatie verbeterde het gebruik van atezolizumab de PFS niet significant (15,2 maanden versus 13,1 maanden; HR [95%-BI]: 0,86 [0,63-1,16]; p=0,30). Toediening van atezolizumab leidde in geen enkele subgroep tot significante verbetering van de PFS, inclusief patiënten met CD8+/PD-L1+ tumoren. Daarnaast werden geen statistische verschillen gevonden in de tijd tot tweede daaropvolgende behandeling tussen de twee behandelarmen. De niet mature gegevens over de algehele overleving (OS) vertonen een positief maar niet-significant effect van atezolizumab op de OS in de ITT-populatie (35,5 versus 30,6 maanden; HR [95%-BI]: 0,81 [0,65-1,01]). Algehele gegevens over de bijwerkingen lieten geen onverwachte signalen zien bij toevoeging van atezolizumab. In de atezolizumab-groep vonden zowel meer ernstige bijwerkingen als meer immuungerelateerde infusiereacties en auto-immuunafwijkingen plaats dan in de placebogroep. Beide behandelingen verbeterden de kwaliteit van leven niet significant ten opzichte van de baseline.

Conclusie

De toevoeging van atezolizumab aan standaard op platinum gebaseerde chemotherapie met bevacizumab resulteerde niet tot een verbetering van de PFS bij patiënten met laat recidief OC, in de ITT- noch in de PD-L1-positieve populatie. Een niet-significante verbetering van de OS werd waargenomen in de atezolizumab-groep ten opzichte van placebo, maar een langere follow-upduur is nodig. De gegevens over het bijwerkingenprofiel kwamen overeen met die van elk afzonderlijk geneesmiddel en de combinatie ervan. Uitgebreider onderzoek naar de ATALANTE-biopten is nodig om het immunologisch landschap van laat recidief OC beter te leren begrijpen.

Referentie

Kurtz JE, et al. Phase III ATALANTE/ov29 trial: Atezolizumab (Atz) versus placebo with platinum-based chemotherapy (Cx) plus bevacizumab (bev) in patients (pts) with platinum-sensitive relapse (PSR) of epithelial ovarian cancer (OC). Gepresenteerd tijdens ESMO 2022; abstract LBA30.

Spreker Jean Emmanual Kurtz

Jean Emmanual Kurtz

Jean Emmanual Kurtz, MD, PhD, Nouvel Hôpital Civil - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, Frankrijk


Zie: Keyslides

Back to Top