preheader NTVO

Darolutamide in combinatie met ADT en docetaxel bij mHSPC in subgroepen op basis van ziektevolume en -risico

De metastaselast is van invloed op de uitkomsten van patiënten met gemetastaseerde, hormoongevoelige prostaatkanker (‘metastatic hormonesensitive prostate cancer’, mHSPC), zo blijkt uit de CHAARTED- en LATITUDE-trial. Omdat de definitieve resultaten van deze klinische studies nog niet gepubliceerd waren toen de ARASENS-trial werd ontworpen, werden er vooraf geen subgroepen op basis van ziektevolume en -risico gespecificeerd. Tijdens het ASCO GU Cancers Symposium 2023 werden de resultaten voor deze subgroepen uit een post-hocanalyse van de ARASENS-trial gepresenteerd.

In meerdere fase III-studies is de werkzaamheid van androgreendeprivatietherapie (ADT) gecombineerd met docetaxel en een androgeenreceptorantagonist onderzocht bij patiënten met mHSPC. Zo liet de placebogecontroleerde ARASENS-trial zien dat toevoeging van darolutamide aan ADT en docetaxel het sterfterisico met 32,5% verlaagt.1 In deze post-hocanalyse van de ARASENS-trial werd onderzocht of bepaalde groepen patiënten op basis van ziektevolume en -risico meer of minder baat hebben bij de behandeling met darolutamide.2

Methode

De onderzoekers verrichtten een post-hocanalyse van gegevens uit de ARASENS-trial, een internationale, multicentrische, dubbelblinde fase III-studie waarin 1.305 patiënten met hormoongevoelige, gemetastaseerde prostaatkanker werden gerandomiseerd tussen darolutamide (600 mg 2 dd p.o.) of placebo, in aanvulling op ADT en behandeling met docetaxel. Patiënten werden ingedeeld in groepen op basis van het ziektevolume en -risico. Hoog-volumeziekte was gedefinieerd als viscerale metastasen en/of ≥4 botmetastasen waarvan ten minste één buiten de wervelkolom en het bekken. Hoogrisicoziekte was gedefinieerd als 2 of meer van de volgende risicofactoren: Gleason-score ≥8, ≥3 botmetastasen en viscerale metastasen. Laagvolumeziekte en laagrisicoziekte werden gedefinieerd als ziekte waarbij niet werd voldaan aan de criteria voor respectievelijk hoogrisicoziekte of hoogvolumeziekte. De primaire uitkomst maat was algehele overleving. Een van de secundaire uitkomstmaten was de tijd tot progressie naar castratie-resistente prostaatkanker. Ook werd het veiligheidsprofiel van de behandeling onderzocht.

Resultaten

Van de 1.305 patiënten hadden er 1.005 (77%) hoogvolumeziekte en 912 (70%) hoogrisico ziekte. Behandeling met darolutamide verbeterde de algehele overleving van patiënten met hoogvolumeziekte (HR [95%-BI]: 0,69 [0,57-0,82]), hoogrisicoziekte (HR [95%-BI]: 0,71 [0,58-0,86]) en laagrisicoziekte (HR [95%-BI]: 0,62 [0,42-0,90]), vergeleken met placebo. In de groep patiënten met laagvolumeziekte was het overlevingsvoordeel dat met darolutamide werd bereikt niet statistisch significant (HR [95%-BI]: 0,68 [0,41-1,13]). In alle subgroepen had behandeling met darolutamide een gunstig effect op de tijd tot progressie naar castratie-resistente prostaatkanker. Het aantal bijwerkingen was vergelijkbaar tussen de darolutamide- en placebogroep, ongeachte het ziektevolume of -risico. In de darolutamidegroep traden bijwerkingen van graad 3 of 4 op bij 64,9% van de patiënten met hoogvolumeziekte en bij 70,1% van de patiënten met laagvolumeziekte. In de placebogroep traden bijwerkingen van graad 3 of 4 op bij 64,2% van de patiënten met hoogvolumeziekte en bij 61,1% van de patiënten met laagvolumeziekte. Veel van de meest voorkomende bijwerkingen waren gerelateerd aan docetaxel.

Conclusie

Uit deze post-hocanalyse van de ARASENS-trial blijkt dat behandeling met darolutamide, in aanvulling op androgeendeprivatietherapie en behandeling met docetaxel, de algehele overleving verbetert bij patiënten met hormoongevoelige, gemetastaseerde prostaatkanker en hoogvolumeziekte of hoog- of laagrisicoziekte, met een vergelijkbaar veiligheidsprofiel tussen de subgroepen. Deze resultaten komen overeen met de eerder gerapporteerde resultaten voor de gehele studiepopulatie.1

Referenties

1. Smith MR, et al; ARASENS Trial Investigators. Darolutamide and survival in metastatic, hormone-sensitive prostate cancer. N Engl J Med 2022;386:1132-42.
2. Hussain MHA, et al. Efficacy and safety of darolutamide (DARO) in combination with androgen-deprivation therapy (ADT) and docetaxel (DOC) by disease volume and disease risk in the phase 3 ARASENS study. Gepresenteerd tijdens ASCO GU Cancers Symposium 2023; abstract 15.

Spreker Maha H.A. Hussain

Maha H.A. Hussain

Maha H.A. Hussain, MD, Northwestern University, Feinberg School of Medicine, Chicago, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Back to Top