preheader NTVO

headerESMO2012

PETACC-8 studie update: toevoeging van cetuximab aan FOLFOX4 bij gereseceerd stadium III colonkanker resulteert niet in betere prognose

Bij patiënten met een geopereerd stadium III colonkanker (CC) zou het nuttig kunnen zijn om cetuximab (CTX) toe te voegen aan de standaardbehandeling. De update van de PETACC-8 studie toonde echter dat het toevoegen van CTX aan FOLFOX4 niet resulteerde in verbeterde uitkomsten bij patiënten met een gereseceerd stadium III KRAS wt en KRAS/BRAF wt CC.

Methoden

De deelnemende CC-patiënten kregen 28-56 dagen na de operatie 'at random':

  • 12 cycli van tweewekelijks oxaliplatin, leucovorin en 5-FU, gevolgd door 5-FU (FOLFOX4) zonder CTX (groep A) of
  • bovenstaand schema met CTX (groep B).

Het primaire eindpunt was de periode van de ziektevrije overleving (DFS). De secundaire eindpunten omvatten de overall overleving (OS), therapietrouw en veiligheid.

Resultaten

Er werden 1.602 patiënten met een KRAS wildtype (wt) tumor gerandomiseerd. De BRAF status werd vastgesteld bij 71% van degenen met een KRAS wt tumor. De mediane follow-up duur was circa 40 maanden. Deze interimanalyse toonde geen significante verschillen tussen de behandelgroepen, noch bij KRAS wt, noch bij KRAS/BRAF wt tumoren (tabel 1).

Tabel 1. Hazard ratio’s (HR) tussen de twee behandelgroepen bij patiënten met een KRAS wt (a) of KRAS/BRAF wt (b) tumor.

a. KRAS wt

Eindpunten

HR (95%-BI)

Significantie

DFS

1,047 (0,85-1,29)

p=0,66

OS

1,09 (0,81-1,46)

p=0,55


b. KRAS/BRAF wt

DFS

0,985 (0,75-1,28)

p=0,91

OS

0,98 (0,67-1,44)

p=0,92


Er werden slechtere uitkomsten met CTX gevonden bij enkele patiëntengroepen (tabel 2).

Tabel 2. Groepen met een slechtere uitkomst op CTX.

Patiëntengroepen

HR (95%-BI)

Significantie

Leeftijd > 70 jaar (n=149)

1,97 (0,99-3,93)

p=0,051

Vrouwen (n=666)

1,45 (1,03-2,02)

p=0,03

Patiënten met rechtszijdig CC (n=570)

1,40 (1,01-1,94)

p=0,04


In tegenstelling daarmee was sprake van een trend richting betere uitkomsten bij patiënten met prognostisch slechte tumorkenmerken (hoge gradiëring, T4, N2, perforatie/obstructie, VELI+). Dit gunstige effect van CTX was significant bij patiënten met een tumorstadium pT4N2 ten tijde van de diagnose (n=146, HR 0,55; 95%-BI 0,35-0,88; p=0,01).

Conclusies

Deze trial toonde dat het toevoegen van CTX aan FOLFOX4 niet resulteerde in verbeterde uitkomsten bij patiënten met een gereseceerd stadium III KRAS wt en KRAS/BRAF wt CC. Subgroepanalyses van deze grote studiepopulatie wijzen erop dat patiënten met een pT4N2 tumor enig voordeel zouden kunnen hebben van CTX in deze setting.
Momenteel lopen nadere analyses van de MSI-status, om de samenhang daarvan met de slechte uitkomsten onder vrouwelijke patiënten en degenen met een rechtszijdige tumor te onderzoeken.

Referentie

Taieb J, Tabernero J, Mini E, et al. Adjuvant FOLFOX4 with or without cetuximab (CTX) in patients (pts) with resected stage III colon cancer (CC): DFS and OS results and subgroup analyses of the PETACC8 Intergroup Phase III Trial. ESMO Congress 2012, Wenen, Oostenrijk. Ann of Oncol 2012;vol 23; suppl 9: abstract LBA4.

Spreker Julien Taïeb

 taieb

Julien Taïeb, MD, PhD
Georges Pompidou European Hospital, Paris, France


Zie: Keyslides

Back to Top