Header nwslttr ASCO 2023 3

Resectie van primaire tumor biedt geen overlevingsvoordeel bij colorectaal carcinoom en synchrone metastasen

Resectie van de primaire tumor bij patiënten met colorectaal carcinoom en synchrone metastasen is discutabel als de primaire tumor geen klachten geeft. Diverse retrospectieve cohortonderzoeken lieten zien dat resectie van de primaire tumor gerelateerd is aan een overlevingsvoordeel, maar bewijs hiervoor uit gerandomiseerde onderzoeken ontbreekt. Tijdens ASCO 2023 werden de resultaten van de gerandomiseerde CAIRO4-studie van de Dutch Colorectal Cancer Group gepresenteerd.

Bij het merendeel (55-71%) van de patiënten met colorectaal carcinoom en synchrone metastasen geeft de primaire tumor weinig of geen klachten. Resectie van de primaire tumor is geïndiceerd bij een bloeding, obstructie of perforatie van de darm, maar de noodzaak ervan bij patiënten met een asymptomatische tumor is onduidelijk. Eerdere gerandomiseerde onderzoeken (NCT01978249 en iPACS) naar de rol van resectie van de primaire tumor bij deze patiënten werden vroegtijdig beëindigd.

Studieopzet

In de periode augustus 2012-februari 2021 verrichtten de onderzoekers de CAIRO4-studie. In deze gerandomiseerde fase III-studie werden patiënten met colorectaal carcinoom en niet-resectabele synchrone metastasen gerandomiseerd tussen fluoropyrimidine-bevattende chemotherapie gecombineerd met bevacizumab met of zonder voorafgaande chirurgische resectie van de primaire tumor. Alleen patiënten met WHO-‘performance status’ 0-2 bij wie de primaire tumor geen ernstige klachten gaf, kwamen in aanmerking voor deelname. De primaire uitkomstmaat was algehele overleving (‘overall survival’, OS), geanalyseerd in de ‘intention-to-treat’-populatie. De secundaire uitkomstmaat was progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS). Vanwege een trage inclusie werd het beoogde aantal deelnemers bijgesteld van 306 naar 206. De primaire analyse was gebaseerd op 181 events, waardoor de studie een statistisch vermogen (‘power’) had van 71% om een klinisch relevant verschil in OS – dat wil zeggen: 13 vs. 19 maanden ten faveure van chirurgie – te detecteren.

Resultaten

In totaal werden 206 patiënten met colorectaal carcinoom en niet-resectabele synchrone metastasen gerandomiseerd, van wie 103 patiënten in elke behandelgroep. Twee patiënten in de chirurgiegroep werden buiten beschouwing gelaten in de analyse, omdat zij geen meetbare gemetastaseerde ziekte hadden of geen geïnformeerde toestemming hadden verleend. In de chirurgiegroep werd 5% van de patiënten niet geopereerd en kreeg 13% van de patiënten geen systemische therapie. In de niet-chirurgiegroep kreeg 1% van de patiënten geen systemische therapie. De mediane follow-upduur bedroeg 63,6 maanden. De mediane OS was 22,2 maanden (95%-BI: 17,5-25,7) in de chirurgiegroep en 19,5 maanden (95%-BI: 16,1-22,7) in de niet-chirurgiegroep (p=0,269). De mediane PFS was 10,1 maanden (95%-BI: 8,7-11,7) in de chirurgiegroep en 10,1 maanden (95%-BI: 8,6-11,8) in de niet-chirurgiegroep (p=0,805). Tijdens de follow-upperiode moest 1,9% van de patiënten in de niet-chirurgiegroep een colostomie ondergaan en werd bij 16,5% van de patiënten een palliatieve resectie van de primaire tumor uitgevoerd.

Conclusie

Uit deze gerandomiseerd fase III-studie (CAIRO4) blijkt dat chirurgische resectie van de primaire tumor voorafgaand aan systemische therapie in vergelijking met alleen systemische therapie niet resulteert in een overlevingsvoordeel bij patiënten met colorectaal carcinoom en niet-resectabele synchrone metastasen bij wie de primaire tumor geen ernstige klachten geeft.

Referentie

Koopman M, et al. Upfront palliative resection of primary tumor versus no resection in patients with synchronous metastatic colorectal cancer: the randomized phase 3 CAIRO4 study of the Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG). Gepresenteerd tijdens ASCO 2023; abstract 3517.

Spreker Miriam Koopman

Miriam Koopman

Prof. dr. Miriam Koopman, UMC Utrecht, Utrecht


Zie: Keyslides

Back to Top