preheader NTVO

header1

De combinatie van dabrafenib en trametinib zorgt voor een mediane overleving van meer dan 2 jaar bij patiënten met een gemetastaseerd melanoom

Uit een update van de fase III COMBI-v-studie blijkt dat een combinatie van dabrafenib en trametinib zorgt voor een mediane overleving van 25,6 maanden bij patiënten met een gemetastaseerd melanoom. Dit was significant langer dan de 18 maanden die men observeerde in de controlearm bestaande uit vemurafenib-monotherapie. Daarnaast bevestigde deze update dat ook de progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS), het responspercentage en de responsduur superieur waren met de combinatiebehandeling.

COMBI-v was een open-label, gerandomiseerde fase III-studie waarin de combinatie van dabrafenib en trametinib werd vergeleken met vemurafenib-monotherapie als eerstelijnsbehandeling bij 704 patiënten met een BRAFV600E/K mutatie-positief, niet-reseceerbaar, gemetastaseerd melanoom. Op het moment van de gepresenteerde analyse was ongeveer 50% van de patiënten in de studie overleden (349/703) en bedroeg de mediane follow-up 18 maanden.

Uit deze analyse bleek dat de combinatiebehandeling geassocieerd was met een reductie van 34% in het risico op overlijden in vergelijking met vemurafenib-monotherapie. Dit komt overeen met een mediane totale overleving (‘overall survival, OS) van 25,6 maanden met de combinatie tegenover 18 maanden met vemurafenib alleen (HR [95%-BI]: 0,66 [0,53-0,81]; p<0,001). Uit een analyse van de OS in functie van de tijd stelde men vast dat het verschil tussen beide armen gradueel toenam. Zo stelde men na 1 jaar een OS van 73% vast met de combinatie versus 64% met vemurafenib alleen. Na twee jaar bedroeg de OS met de combinatie 51% ten opzichte van 38% met vemurafenib-monotherapie. Daarnaast bleken patiënten in de combinatiearm ook significant langer vrij te blijven van progressie. Zo bedroeg de mediane PFS 12,6 maanden met de combinatie van dabrafenib en trametinib in vergelijking met 7,3 maanden met vemurafenib alleen (HR [95%-BI]: 0,61 [0,51-0,73]; p<0,001). De update van de COMBI-v-studie bevestigde bovendien ook het significant hogere responspercentage (66% versus 53%; p=0,0008) en de langere responsduur (13,8 versus 8,5 maanden) met de dabrafenib-tramtinib-combinatie in vergelijking met vemurafenib. Wat de veiligheid betreft stelde men geen nieuwe toxiciteitssignalen vast tijdens de extra 8 maanden follow-up.

Ten slotte bleek uit een subgroepanalyse op basis van het lactaatdehydrogenase (LDH)-gehalte bij aanvang van de studie dat patiënten met een LDH-gehalte lager dan of gelijk aan de ‘upper limit of normal’ (ULN) het grootste voordeel bleken te hebben van de gecombineerde behandeling. Bij deze patiënten resulteerde een behandeling met dabrafenib en trametinib namelijk in een mediane PFS van 17,5 maanden (versus 9,2 maanden met vemurafenib) en werd de mediane OS niet bereikt na 32 maanden (versus 21,5 maanden met vemurafenib).

Samengevat toont deze update van de COMBI-v-studie aan dat de combinatie van de BRAFremmer dabrafenib en de MEK-remmer trametinib resulteert in een mediane OS van meer dan 2 jaar. Deze mediane OS vormt de langste mediane overleving die is vastgesteld bij patiënten met een BRAF-mutatiepositief, gemetastaseerd melanoom. De resultaten van de COMBI-v-studie zijn bovendien vergelijkbaar met de resultaten van de fase III COMBI-d-studie die gepresenteerd werden tijdens de ASCO-meeting eerder dit jaar.

Referentie

Robert C, et al. Two year estimate of overall survival in COMBI-v, a randomized, open-label, phase III study comparing the combination of dabrafenib (D) and trametinib (T) with vemurafenib (Vem) as first-line therapy in patients (pts) with unresectable or metastatic BRAF V600E/K mutation-positive cutaneous melanoma. Presented at ECC 2015; Abstract #3301.

Spreker Caroline Robert

 Robert1

Caroline Robert, MD, PhD
Head of the Dermatology Unit, Institut Gustave Roussy, Paris, France


Zie: Keyslides

Back to Top