Header nwslttr ESMO 2023

TROPION-Breast01: datopotamab deruxtecan verlengt PFS bij inoperabele of gemetastaseerde HR+/HER2--borstkanker

HR+/HER2--borstkanker is de meest voorkomende vorm van borstkanker en representeert 60-70% van alle borstkankergevallen.1 Patiënten die resistent zijn tegen endocriene therapie worden behandeld met chemotherapie, maar deze behandeling is gerelateerd aan een lage respons en een slechte prognose.2 Hierdoor is er behoefte aan nieuwe behandelingen voor patiënten met HR+/HER2--borstkanker die niet voldoende reageren op endocriene therapie of chemotherapie. In de fase I-studie TROPION-PanTumor-01 is eerder aangetoond dat datopotamab deruxtecan werkzaam is bij deze patiëntenpopulatie. Tijdens ESMO 2023 presenteerde Aditya Bardia de eerste resultaten van de fase III-studie TROPION-Breast01, waarin de werkzaamheid en veiligheid van datopotamab deruxtecan verder onderzocht werden.3

Datopotamab deruxtecan is een antilichaam-geneesmiddelconjugaat dat zich richt tegen ‘trophoblastic cell surface antigen 2’ (TROP-2). Uit de fase I-studie TROPION-PanTumor01 is gebleken dat behandeling met datopotamab deruxtecan werkzaam is intensief voorbehandelde patiënten met inoperabele of gemetastaseerde HR+/HER2--borstkanker. De bevindingen uit deze studie vormden de aanleiding voor de TROPION-Breast01-studie.

Studieopzet

In de gerandomiseerde fase III-studie TROPION-Breast01 werden volwassen patiënten geïncludeerd met inoperabele of gemetastaseerde HR+/HER2--borstkanker bij wie ziekteprogressie was opgetreden tijdens endocriene therapie of bij wie endocriene therapie ongeschikt was. Alleen patiënten die eerder 1 of 2 behandelingen met systemische chemotherapie hadden gehad, kwamen in aanmerking voor deelname. Deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd tussen datopotamab deruxtecan (6 mg/kg elke 3 weken) of chemotherapie naar keuze van de onderzoeker (eribuline, vinorelbine, capecitabine of gemcitabine). De primaire uitkomstmaten waren de progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) volgens RECIST versie 1.1 en de algehele overleving (‘overall survival’, OS). Daarnaast werd de veiligheid van de behandeling beoordeeld.

Resultaten

In totaal werden 732 patiënten gerandomiseerd, van wie er 365 behandeld werden met datopotamab deruxtecan en 367 met chemotherapie. De mediane follow-upduur was 10,8 maanden. De mediane leeftijd van de deelnemers in de datopotamab deruxtecan-groep was 56 jaar (bereik: 29-86), vergeleken met 54 jaar (bereik: 28-86) in chemotherapiegroep. Patiënten die behandeld werden met datopotamab deruxtecan hadden een statistisch significant langere PFS dan de patiënten die chemotherapie kregen (HR [95%-BI]: 0,63 [0,52-0,76]). Daarentegen werd geen statistisch significant verschil in OS gevonden tussen beide groepen (HR [95%-BI]: 0,84 [0,62-1,14]), maar de OS-gegevens waren nog onvolledig. Er werden minder bijwerkingen van graad ≥3 en dosisreducties gezien in de datopotamab deruxtecan-groep dan in de chemotherapiegroep.

Conclusie

Uit de primaire analyse van de gerandomiseerde fase III-studie TROPION-Breast01 blijkt dat behandeling met datopotamab deruxtecan leidt tot een langere PFS dan chemotherapie bij patiënten met inoperabele of gemetastaseerde HR+/HER2--borstkanker. Datopotamab deruxtecan heeft een acceptabel bijwerkingenprofiel. Volgens de onderzoekers ondersteunen deze resultaten het gebruik van datopotamab deruxtecan als nieuwe behandeloptie voor patiënten met inoperabele of gemetastaseerde HR+/HER2--borstkanker die eerder 1 of 2 behandelingen met systemische chemotherapie hebben gehad.

Referenties

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 Cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2021;71:209-49.
2. Kuderer NM, Desai A, Lustberg MB. Mitigating acute chemotherapy-associated adverse events in patients with cancer. Nat Rev Clin Oncol 2022;19:681-97.
3. Bardia A, et al. Datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) vs chemotherapy in previously-treated inoperable or metastatic hormone receptor-positive, HER2-negative (HR+/HER2–) breast cancer (BC): primary results from the randomised phase III TROPION-Breast01 trial. Gepresenteerd tijdens ESMO; LBA11.

Spreker Aditya Bardia

Aditya Bardia

Aditya Bardia, MD, Massachusetts General Hospital, Boston, VS


Zie: Keyslides

Back to Top