preheader NTVO

Betekenisvolle verbetering in objectief responspercentage met trastuzumab deruxtecan bij HER2-geassocieerde gevorderde colorectaalkanker

Uit geüpdatete resultaten van de fase II- DESTINY0CRC01-studie blijkt dat de behandeling met trastuzumab deruxtecan was geassocieerd met een algeheel responspercentage van 45% bij hevig voorbehandelde gemetastaseerde colorectaalkankerpatiënten met een sterke HER2-overexpressie. In dit cohort bleken patiënten een mediane progressievrije overleving van 7 maanden te vertonen en een algehele overleving langer dan 15 maanden.

Behandelopties voor patiënten met gemetastaseerde colorectaalkanker (‘metastatic colorectal cancer’, mCRC) includeren fluoropyrimidine met oxaliplatine, irinotecan en anti-VEGF of -EGFR-onderdelen, afhankelijk van de RAS-status. Voor de 2-3% van mCRC-patiënten die HER2-geamplificeerde tumoren hebben is er momenteel geen op HER2-gerichte therapie goedgekeurd. In de open-label fase II- multicenter DESTINY-CRC01-studie werd eerder al antitumoractiviteit aangetoond bij mCRC-patiënten met HER2-overexpressie die werden behandeld met het antilichaam-geneesmiddelconjugaat trastuzumab deruxtecan (T-DXd). Tijdens de ASCO-meeting 2021 werden geüpdatete resultaten van de studie gepresenteerd.  

DESTINY-CRC01-studiedesign

Er werden totaal 86 patiënten geïncludeerd met RAS/BRAFV600E wildtype niet-resectabele/gemetastaseerde CRC met HER2-expressie, die ziekteprogressie vertoonden bij 2 of meer eerdere behandelingen. Deze patiënten werden gesplitst in drie cohorten: (A) HER2 IHC+ of IHC2+/ISH+ (n=53), (B) IHC2+/ISH- (n=15), (C) IHC1+ (n=18) en allen ontvingen elke drie weken T-DxD (6,4 mg/kg).

Objectieve respons bij 45% in cohort A

Na een mediane follow-upperiode van 62,4 weken werd in cohort A een ORR gezien van 45,3% (95%-BI: 31,6-59,6) die exclusief bestond uit partiële responsen. Verder werd ziektestabilisatie gezien bij 38% van de patiënten en ziektecontrole bij 83%. De responsen die werden bereikt bij behandeling met T-Dxd in cohort A bleken ook duurzaam te zijn met een mediane responsduur van 7,0 maanden (95%-BI: 5,8-9,5). Binnen cohort B en C werden daarentegen geen objectieve responsen gezien, wel werd er ziektecontrole gezien bij respectievelijk 60,0% en 22,2% van de patiënten. De meeste patiënten in cohort A vertoonden een tumorgroottereductie, waarbij IHC3-status een belangrijke indicator was voor respons. Patiënten met IHC3+ vertoonden een betere ORR (57,5%) dan patiënten met IHC2+/ISH+ (7,7%).

In cohort A werd verder de langste progressievrije overleving gezien met 6,9 maanden (95%-BI: 4,1-8,7) in vergelijking met 2,1 maanden (95%-BI: 1,4-4,1) in cohort B en 1,4 maanden (95%-BI: 1,3-2,1) in cohort C. Vergelijkbaar was ook de algehele overleving het langste in cohort A met 15,5 maanden. In cohort B en C was deze overleving 7,7 en 7,3 maanden respectievelijk.

Ten slotte ervoeren alle patiënten minstens 1 behandelingsgerelateerde bijwerking, waarbij 65,1% een bijwerking van graad 3 of hoger doormaakte. De meest voorkomende ernstige bijwerkingen waren anemie (14,0%), verminderd neurtrofielenaantal (22,1%), afgenomen bloedplaatjes (9,3%) en misselijkheid (5,8%). Behandelingsgerelateerde interstitiële longziekte ontstond in 8 patiënten, waarbij dit in 3 gevallen tot de dood leidde.

Conclusie

Deze nieuwe follow-upresultaten van T-DXd in patiënten met gemetastaseerde colorectaalkanker met HER2+-expressie geven meer informatie over hoe deze behandeling doelmatig kan worden ingezet. Bij patiënten met een HER2 IHC+ of IHC2+/ISH+ tumor werd een partiële respons gezien bij 45% en werd een verlengde algehele en progressievrije overleving gezien. Bij colorectaalkankerpatiënten met een IHC2+/ISH- of IHC1+ tumor werd dit voordeel niet aangetoond. Daarnaast moeten bijwerkingen goed gemonitord worden, aangezien deze levensbedreigend kunnen zijn.

Referentie

Yoshino T et al., Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS- 8201) in patients (pts) with HER2-expressing metastatic colorectal cancer (mCRC): Final results from a phase 2, multicenter, open-label study (DESTINY-CRC01). Presented at ASCO 2021; Abstract 3505.

Spreker Takayuki Yoshino

Takayuki Yoshino

Takayuki Yoshino, MD, National Cancer Center Hospital East, Kashiwa, Japan


Zie: Keyslides

Back to Top