preheader NTVO

Banner website

Adjuvante behandeling met sunitinib verlengt de ziektevrije overleving bij patiënten met locoregionaal heldercellig niercelcarcinoom

De resultaten van een fase III-studie laten zien dat adjuvante behandeling met sunitinib de ziektevrije overleving (‘disease free survival’, DFS) verlengt bij patiënten met locoregionaal heldercellig niercelcarcinoom (RCC).1 Deze bevindingen staan haaks op de resultaten van de fase III ASSURE-studie, waarin adjuvante behandeling met sorafenib of sunitinib na nefrectomie niet leidde tot een langere DFS of totale overleving (‘overall survival’, OS) bij patiënten met locoregionaal RCC.2 Een positieve uitkomst op de overleving, of een positieve uitkomst voor DFS in een meta-analyse met data uit beide studies is dan ook nodig om sunitinib aan te kunnen bevelen als adjuvante therapie voor deze patiënten.

In sommige subgroepen van patiënten komt de nierkanker na nefrectomie, waarbij een deel of de gehele nier is verwijderd, bij tot 50% van de patiënten weer terug. Dit onderscheidt RCC van andere tumorsoorten zoals borstkanker, waarbij na complete resectie de tumor relatief zelden terugkeert. Het laatste decennium zijn verschillende nieuwe, effectieve middelen in het behandelarsenaal van gemetastaseerd RCC opgenomen. Er is echter nog geen effectieve standaard adjuvante behandeling voor patiënten met locoregionaal RCC die een nefrectomie hebben ondergaan.

In de gepresenteerde fase III-studie is bij 615 patiënten met heldercellig RCC onderzocht of adjuvante behandeling met sunitinib na nefrectomie een betere DFS geeft. De patiënten in de studie werden gerandomiseerd naar placebo of sunitinib in een dosering van 50 mg/dag in een schema van vier weken wel/2 weken niet. Eén dosisverlaging naar 37,5 mg/dag was toegestaan. De patiënten werden gedurende 1 jaar behandeld, of totdat de ziekte terugkwam, er een secundaire maligniteit of relevante toxiciteit optrad, of de patiënt zijn medewerking introk. Patiënten van wie het vermoeden bestond dat zij metastasen hadden, werden uitgesloten van deelname. Het primaire eindpunt van de studie was DFS, vastgesteld door een onafhankelijk beoordelingscomité dat bestond uit radiologen.

De studie bereikte haar primaire eindpunt met een significant langere DFS van 6,8 jaar met sunitinib in vergelijking met 5,6 jaar met placebo (HR[95%-BI]: 0,76[0,594-0,975]; p=0,030). Na 3 jaar follow-up was 64,9% van de patiënten die met sunitinib waren behandeld, nog ziektevrij. In de placebogroep gold dit voor 59,5%. Na 5 jaar waren deze percentages respectievelijk 59,3% en 51,3%.

Bijwerkingen van graad 3 of hoger traden vaker op met sunitinib (62,1%) dan met placebo (21,1%). Ernstige bijwerkingen traden echter in beide armen in dezelfde mate op (21,9% met sunitinib versus 17,1% met placebo). Belangrijk is dat niemand overleed ten gevolge van de behandeling.

Samenvattend suggereren deze DFS-data dat sunitinib een nieuwe mogelijkheid kan zijn als adjuvante therapie bij RCC. Bovendien werd de behandeling goed verdragen, met een hanteerbaar veiligheidsprofiel. Zoals eerder genoemd zijn deze resultaten in tegenspraak met de resultaten van de ASSURE-studie, waarin geen voordeel van adjuvant sorafenib of sunitinib werd gevonden. De onderzoekers van de huidige studie onderstreepten dat in deze studie voornamelijk patiënten zonder metastasen en met een groot risico op ziekteterugkeer werden geïncludeerd. Bovendien werd sunitinib toegediend in een dosering van 50 mg en een minimale dosering van 37,5 mg per dag. Dit betreft een andere patiëntenpopulatie en een andere methode dan in de ASSURE-studie, wat deels de conflicterende resultaten kan verklaren. Om adjuvante behandeling met sunitinib in de klinische praktijk op te nemen, is het echter noodzakelijk dat er positieve overlevingsdata komen, of een positieve meta-analyse voor DFS, vooral vanwege de toxiciteit van adjuvant sunitinib.

Referenties

  1. Ravaud A, Motzer R, Pandha H, et al. Phase III trial of sunitinib (SU) vs placebo (PBO) as adjuvant treatment for high-risk renal cell carcinoma (RCC) after nephrectomy (S-TRAC). ESMO 2016, Abstract LBA11_PR.
  2. Haas N, Manola J, Uzzo R, et al. Initial results from ASSURE (E2805): Adjuvant sorafenib or sunitinib for unfavorable renal carcinoma, an ECOG-ACRIN-led, NCTN phase III trial. J Clin Oncol 2015;33 (suppl 7):abstr 403.

Spreker Alain Ravaud

 ravaud

Alain Ravaud, MD, PhD
Universiteitsziekenhuis Bordeaux, Frankrijk


Zie: Keyslides

Back to Top