preheader NTVO

[Vic-]trastuzumab duocarmazine effectief bij voorbehandelde HER2-positieve lokaal gevorderde of uitgezaaide borstkanker

[Vic-]trastuzumab duocarmazine (SYD985) is een nieuw op HER2-gericht antilichaam-geneesmiddelconjugaat, dat in Nederland werd ontwikkeld, bestaande uit trastuzumab gelinkt aan duocarmycine. De fase III TULIP-studie, waarbij SYD985 werd vergeleken met chemotherapie naar keuze van de arts bij patiënten met HER2-positieve lokaal gevorderde of uitgezaaide borstkanker, behaalde het primaire eindpunt van progressievrije overleving en toonde een statistisch significante verbetering aan ten opzichte van de behandeling met chemotherapie.

In de TULIP-studie werden patiënten met HER2-positieve lokaal gevorderde of uitgezaaide borstkanker (‘metastatic breast cancer’, mBC), die ten minste 2 eerdere mBC-regimes of mBC-behandelingen met T-DM1 hadden gekregen, gerandomiseerd (2:1) naar SYD985 (1,2 mg/kg intraveneus Q3W) of behandeling naar keuze van de arts (‘physician’s choice’, PC). Deze PC kon bestaan uit lapatinib plus capecitabine, trastuzumab plus capecitabine, trastuzumab plus vinorelbine of trastuzumab plus eribuline. De behandeling werd voortgezet tot ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) door een geblindeerde onafhankelijke beoordelingscommissie. Secundaire eindpunten waren onder andere door de onderzoeker beoordeelde PFS, algehele overleving (‘overall survival’, OS), objectief responspercentage (‘objective response rate’, ORR), en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (‘health-related quality of life’, HRQoL).

Resultaten

In totaal werden 437 patiënten uit 11 landen gerandomiseerd naar SYD985 (n=291) of PC (n=146). De mediane leeftijd van de studiedeelnemers was 57 jaar. In de SYD985-arm hadden deelnemers mediaan 4 [range: 1-16]  voorafgaande behandelingen ontvangen. Voor de PC-arm was dit mediaan 5 behandelingen [range: 1-14].

De centraal beoordeelde mediane PFS was 7,0 maanden voor SYD985 en 4,9 maanden voor PC (HR[95%-BI]: 0,64[0,49-0,84], p=0,002), waardoor SYD985 statistisch significant superieur was aan de behandeling naar keuze van de arts. Het PFS-voordeel was consistent in alle onderzochte subgroepen. De door de onderzoeker beoordeelde PFS was ook significant verbeterd (6,9 maanden versus 4,6 maanden; HR[95%CI]: 0,60[0,47-0,77], p<0,001).

Op het moment van de eerste tussentijdse OS-analyse werd de mediane OS gerapporteerd op 20,4 maanden in de SYD985-arm, vergeleken met 16,3 maanden in de PC-arm. De hazardratio was 0,83 zonder een statistisch significante p-waarde vooralsnog (p=0,153). Bij de patiënten met meetbare ziekte op baseline was de ORR 27,8% in de SYD985-arm en 29,5% in de PC-arm. Bij respectievelijk 70,2% en 58,2% van de patiënten was echter sprake van een afname in laesievolume. Het klinisch voordeel was ook hoger in de SYD985-groep dan in de PC-groep (38,5% vs. 32,2%). Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de studiearmen in termen van HRQoL.

De meest gemelde bijwerkingen van alle graden voor SYD985 waren conjunctivitis (38,2%), keratitis (38,2%) en vermoeidheid (33,3%). Voor PC waren dit diarree (35,8%), misselijkheid (31,4%) en vermoeidheid (29,9%). Interstitiële longziekte of pneumonitis werden gemeld bij 7,6% van de patiënten die werden behandeld met SYD985, waaronder graad ≥3 bij 2,4% van de patiënten. Dit type bijwerkingen werden niet gemeld in de PC-arm. Bijwerkingen aan de ogen werden gemeld bij 78,1% van de patiënten die werden behandeld met SYD985 en bij 29,2% van de patiënten die een PC-behandeling kregen. Graad ≥3 oogtoxiciteit was aanwezig bij 21,2% van de SYD985-patiënten. Er werden zes sterfgevallen gemeld in de SYD985-arm, waarvan er drie werden beschouwd als gerelateerd aan de behandeling (respiratoir falen [n=1], pneumonie [n=1] en pneumonitis [n=1]).

Conclusie

De PFS was significant verbeterd bij behandeling met SYD985 in vergelijking met standaard behandeling naar keuze van de arts bij patiënten met HER2-positief mBC met twee eerdere regimes of T-DM1 in de metastatische setting. Oculaire toxiciteit is het meest voorkomende veiligheidsincident terwijl interstitiële longziekte en pneumonitis van graad 3 of erger werd gerapporteerd bij 2,4% van de patiënten. Daarmee kan SYD985 een nieuwe behandelmogelijkheid bieden voor patiënten met vooraf behandelde lokaal gevorderde of metastatische HER2-positieve borstkanker.

Referentie

Manich CS, O’Shaughnessy J, Aftimos PG, et al. Primary outcome of the phase III SYD985.002/TULIP trial comparing [Vic-]trastuzumab duocarmazine to physician’s choice treatment in patients with pre-treated HER2-positive locally advanced or metastatic breast cancer. Gepresenteerd tijdens ESMO 2021; Abstract LBA15.

Spreker Cristina S. Manich

Cristina S. Manich

Cristina S. Manich, MD, PhD, Vall d' Hebron Institute of Oncology (VHIO), Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona, Spanje


Zie: Keyslides

Back to Top