preheader NTVO

headerASCO2013

nab-Paclitaxel in combinatie met gemcitabine: nieuwe standaardbehandeling voor gemetastaseerd pancreaskanker?

Resultaten van de fase-III MPACT studie, gepresenteerd tijdens ASCO 2013, tonen aan dat een combinatie van nab-paclitaxel met gemcitabine resulteert in een langere progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) en totale overleving (‘overall survival’, OS) en een hoger responspercentage bij patiënten met gemetastaseerd pancreaskanker in vergelijking met gemcitabine alleen. Bovendien werd de behandeling goed verdragen. Gebaseerd op deze data kan nab-paclitaxel plus gemcitabine dan ook de nieuwe standaardbehandeling worden voor deze patiënten.

Uit preklinische studies bleek eerder dat nab-paclitaxel actief is in pancreaskankermodellen en bovendien synergistische effecten heeft met gemcitabine. Daarnaast vertoonde de combinatie van nab-paclitaxel met gemcitabine veelbelovende klinische activiteit in een fase I/II studie waarin een PFS van 7,9 maanden, een OS van 12,2 maanden en een totale respons (‘overall response rate’, ORR) van 48% werden gerapporteerd. Deze data vormden de rationale voor een grote fase-III studie waarin 861 patiënten met gemetastaseerd pancreaskanker gerandomiseerd werden tussen een behandeling met nab-paclitaxel plus gemcitabine (125 mg/m2 en 1000 mg/m2 op dag 1, 8, en 15 om de 4 weken) of gemcitabine alleen (1000 mg/m2 voor 7 weken gevolgd door 1 week rust [cyclus 1] en vervolgens op dag 1, 8, en 15 om de 4 weken). Het primaire eindpunt van de studie was OS terwijl de secundaire eindpunten ondermeer PFS, ORR en veiligheid omvatten.

Uit deze studie blijkt dat nab-paclitaxel plus gemcitabine superieur is aan gemcitabine monotherapie voor alle onderzochte effectiviteitseindpunten. Zo bedroeg de OS in de combinatie-arm 8,5 maanden tegenover 6,7 maanden in de gemcitabine monotherapie-arm (HR [95% BI]: 0,72 [0,62-0,84]; p = 0,000015). Achtendertig procent van de patiënten in de nab-paclitaxel-arm en 42% van de patiënten die enkel gemcitabine kregen werden behandeld met een vervolgtherapie. Een analyse met correctie voor deze secundaire therapie was in lijn met de bovengenoemde resultaten voor de OS. De nieuwe analyse leverde een OS op van 9,4 maanden met nab-paclitaxel plus gemcitabine versus 6,8 maanden met gemcitabine monotherapie, (HR: 0,68; p = 0,00007). Dit OS-verschil in het voordeel van nab-paclitaxel plus gemcitabine bleef bovendien behouden in alle onderzochte subgroepen, waaronder leeftijd, Karnofsky performance status (KPS), geslacht, tumorlocatie, aantal metastatische sites en CA19.9 niveau. Opmerkelijk hierbij was dat het OS-voordeel van nab-paclitaxel meer uitgesproken leek in de subgroepen met een slechtere prognose, zoals KPS 70-80 (HR: 0,61), de aanwezigheid van levermetastasen (HR: 0,69), meer dan 3 metastatische locaties (HR: 0,50) en CA19.9 ≥ 59 x ULN (HR: 0,61). Ook de mediane PFS was significant langer in de nab-paclitaxel arm (5,5 versus 3,7 maanden, HR [95% BI]: 0.69 [0,58-0,82]; p = 0,000024). De ORR bedroeg 23% in de experimentele arm in vergelijking met 7% in de gemcitabine monotherapie-arm (p = 1,1x 10-10).

De meest voorkomende neveneffecten van derde of vierde graad met nab-paclitaxel plus gemcitabine versus gemcitabine alleen waren neutropenie (38% versus 27%), vermoeidheid (17% versus 7%), diarree (6% versus 1%) en febriele neutropenie (3% versus 1%).

Samengevat toont de MPACT studie aan dat nab-paclitaxel in combinatie met gemcitabine resulteert in een langere PFS en OS en een hogere ORR bij patiënten met gemetastaseerd pancreaskanker in vergelijking met gemcitabine monotherapie. Bovendien werd de behandeling goed verdragen. Gebaseerd op deze data kan nab-paclitaxel plus gemcitabine beschouwd worden als de mogelijk nieuwe standaardbehandeling voor deze patiënten.

Referentie

D. Von Hoff, T. Ervin, F. Arena et al. Results of a randomized phase III trial (MPACT) of weekly nab-paclitaxel plus gemcitabine versus gemcitabine alone for patients with metastatic adenocarcinoma of the pancreas with PET and CA19-9 correlates. J Clin Oncol 2013;31(suppl).Abstract 4005.

Spreker Daniel D. Von Hoff

 Von Hoff

Daniel D. Von Hoff, MD,
Scottsdale Healthcare, Scottsdale, AZ, USA


Zie: Keyslides

Back to Top