preheader NTVO

Eerstelijnsbehandeling met pembrolizumab, carboplatine en paclitaxel bij recidiverend/gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied

De standaard eerstelijnsbehandeling voor recidiverend/gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied (R/M HNSCC) bestaat uit pembrolizumab met platina en 5-fluorouracil. Dit is onafhankelijk van de PD-L1-status. In Keynote-B10 bleek dat pembrolizumab met carboplatine en paclitaxel anti-tumoractiviteit en een beheersbaar bijwerkingenprofiel biedt. Daarmee lijkt deze behandelmethode zonder 5-fluorouracil vergelijkbaar met de huidige eerstelijnsbehandeling en een nieuwe behandeloptie te kunnen zijn.

Op grond van de Keynote 048-studie werd behandeling met pembrolizumab (pembro) gecombineerd met platina en 5-fluorouracil (5-FU) goedgekeurd als eerstelijnsbehandeling voor R/M HNSCC. Vanwege de toxiciteit, het ongemak voor de patiënt, kosten en complicaties geassocieerd met continue 4-daagse infusie, zijn alternatieven voor 5-FU nodig.

Studieopzet

De nog lopende, open label fase IV-studie Keynote-B10 onderzoekt het gebruik van pembro gecombineerd met carboplatine en paclitaxel als eerstelijnsbehandeling voor R/M HNSCC. In deze studie ontvingen niet eerder voor HNSCC in de mondholte, orofarynx, larynx of hypofarynx behandelde patiënten, onafhankelijk van hun PD-L1-status en met een ECOG-score van 0 of 1, pembro (200 mg, Q3W), carboplatine (AUC 5 mg/ml/min, Q3W) en paclitaxel (175 mg/m2 Q3W op dag 1 of 100 mg/m2 Q1W op dag 1 en 8). De behandeling werd voortgezet tot ≤35 cycli met pembro, ≤6 cycli met carboplatine en paclitaxel of tot aan ziekteprogressie, onaanvaardbare toxiciteit of terugtrekking uit de studie. Het primaire eindpunt was het objectief responspercentage (ORR) volgens RECIST 1.1 door geblindeerde onafhankelijke centrale beoordeling (BICR).

Resultaten

Van in totaal 92 patiënten werden er 41 tot aan het eind van de studie behandel. 51 patiënten stopten voortijdig, voornamelijk in verband met ziekteprogressie (n=31) of bijwerkingen (n=10). De meeste patiënten ontvingen de Q3W paclitaxel-behandeling (77,2%) en <20% van de patiënten had PD-L1-negatieve tumoren. Na een mediane follow-upduur van 8,2 maanden was de bevestigde ORR 42,7%, waaronder vier gevallen van complete respons (4,9%). De mediane responsduur was 1,5 maand en het percentage met ziektebeheersing was 58,5%. De mediane responsduur was 5,5 maanden. In totaal vertoonde 86,3% van de patiënten een afname van de tumorgrootte ten opzichte van baseline, 64,3% meldde een afname van ≥30%. De respons was onafhankelijk van de PD-L1-status en het doseringsinterval van de paclitaxel-behandeling. Het mediane aantal behandelcycli met carboplatine en paclitaxel was 5,0 en met pembro 6,0. Behandelingsgerelateerde bijwerkingen (TRAE’s) werden gezien bij 85,7% van de patiënten. Graad 3-5 TRAE’s werden gerapporteerd bij 70,7% van de patiënten en ernstige TRAE’s traden op bij 17,4% van de patiënten. De meest gebruikelijke TRAE’s van graad ≥3 waren verminderde aantallen neutrofielen (43,5%), anemie (19,6%) en verminderde aantallen witte bloedcellen (17,4%). Er traden twee ernstige aan de chemotherapie gerelateerde bijwerkingen van graad 5 traden op, waarvan één door sepsis en één door een hypersensitieve reactie. Het merendeel van de immuungemedieerde bijwerkingen en infusiereacties was van een lagere graad.

Conclusie

De Keynote B10-studie heeft voor de eerste keer aangetoond, dat de combinatie van pembro, carboplatine en paclitaxel anti-tumoractiviteit geeft in de eerstelijnsbehandeling van R/M HNSCC. Het bijwerkingenprofiel van deze combinatie was beheersbaar en kwam overeen met dat van de afzonderlijke middelen. De resultaten met betrekking tot de werkzaamheid en het bijwerkingenprofiel van Keynote B10 wijzen erop dat deze chemotherapiecombinatie met pembro en zonder 5-FU een alternatief kan zijn voor de huidige zorgstandaard en een aanvullende behandeloptie kan zijn bij R/M HNSCC, ongeacht de PD-L1-status.

Referentie

Dzienis M, et al. Pembrolizumab (pembro) + carboplatin (carbo) + paclitaxel (pacli) as first-line (1L) therapy in recurrent/metastatic (R/M) head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC): Phase VI KEYNOTE-B10 study. Gepresenteerd tijdens ESMO 2022; abstract 651O.

Spreker Marcin Dzienis

Marcin Dzienis

Marcin Dzienis, MD, Gold Coast University Hospital, Southport, QLD, Australië


Zie: Keyslides

Back to Top