preheader NTVO

Docetaxel als radiosensibilisator bij patiënten met hoofd-halskanker die niet voor cisplatine in aanmerking komen

Systemische behandelopties zijn nog niet systematisch onderzocht bij patiënten met lokaal gevorderd hoofd-hals plaveiselcelcarcinoom die chemoradiatie ondergaan, maar niet voor cisplatine in aanmerking komen. Een nieuwe fase III-studie onderzocht docetaxel als radiosensibilisator in deze setting. Toevoeging van docetaxel aan radiatie verbeterde de ziektevrije en algehele overleving bij deze groep patiënten en zou derhalve een nieuwe behandelstandaard kunnen worden.

Op cisplatine-gebaseerde chemotherapie is een standaard behandeloptie voor patiënten met lokaal gevorderd hoofd-hals plaveiselcelcarcinoom (‘locally advanced head and neck squamous cell carcinoma’, LAHNSCC). Helaas zijn veel patiënten niet in staat om met cisplatine behandeld te worden. Er is echter een gebrek aan prospectieve data die kan helpen bij het vaststellen van de juiste behandelstrategie. Met docetaxel zijn echter veelbelovende resultaten geboekt in fase I- en II-studies, en docetaxel kan toegediend worden in de meeste situaties waarbij cisplatine geen optie is. Om die reden werd een fase III-studie opgezet.

Studieopzet

In een gerandomiseerde open-label fase III-studie werden volwassen patiënten met LAHNSCC geïncludeerd die radicale of adjuvante chemoradiatie zouden krijgen, met een ECOG performancestatus van 0-2, die niet voor cisplatine in aanmerking kwamen conform de criteria die door Ahn et al. waren opgesteld. De patiënten werden gerandomiseerd (1:1) ofwel behandeld met alleen radiotherapie, dan wel radiotherapie met gelijktijdig docetaxel 15 mg/m2 wekelijks gedurende maximaal 7 behandelcycli. Ernstige bijwerkingen werden bijgehouden in overeenstemming met CTCAE versie 4.03. De FACT-G, H- en N-vragenlijsten (versie 4) werden door de patiënten ingevuld bij aanvang van de studie, en na 6, 12 en 24 maanden. Voornaamste uitkomst van de studie was 2-jaars ziektevrije overleving (disease-free survival, DFS), belangrijke secundaire uitkomsten waren 2-jaars algehele overleving (OS), het bijwerkingenprofiel en de kwaliteit van leven (quality of life, QoL).

Resultaten

In de studie werden 356 patiënten geïncludeerd, waarvan er 176 gerandomiseerd werden om alleen radiotherapie te ontvangen (de RT-arm), en 180 om radiotherapie in combinatie met docetaxel te ontvangen (docetaxel-RT-arm). Een op de drie patiënten had primaire tumoren in de mondholte. In beide armen was circa 16% van de patiënten ouder dan 70. De meerderheid van de patiënten had een ziektestadium IVa. Een kwart van de patiënten bleek niet in aanmerking te komen voor deelname vanwege lage creatininewaarden. Daarnaast was bij 40% van de patiënten sprake van sensorineuraal gehoorverlies en ongeveer 40% van de patiënten had een ECOG performancestatus van 2. Therapietrouw bij de radiotherapie was uitstekend, met meer dan 90% van de patiënten die de volledige dosis straling ontvingen. In de docetaxel-RT-arm moest bij 11,1% de bestraling opgeschort worden; in de RT-arm was dit 6,2%. Ongeveer 80% van de patiënten ontving tweedimensionale radiotherapie. Het mediane aantal docetaxel-behandelcycli lag op 6, en 85,6% van de patiënten ontving minimaal 5 cycli.

Bijwerkingen met graad 3 of hoger werden waargenomen bij 102 patiënten (58%) in de RT-arm en 146 (81,6%) in de docetaxel-RT-arm. Significant hogere incidenties van bijwerkingen met graad 3 of hoger in de docetaxel-RT-arm betroffen mucositis (22,2% versus 49,7%; p< 0,001), odynofagie (33,5% versus 52,5%; p< 0,001) en dysfagie (33% versus 49,7%; p< 0,002). Aangaande afwijkingen die in het laboratorium vastgesteld werden was alleen hyponatremie significant ernstiger bij toevoeging van docetaxel. De 2-jaars DFS was 30,3% tegen 42% in respectievelijk de RT- en docetaxel-RT-armen (HR[95%BI]: 0,673[0,521-0,868], p= 0,002). De mediane OS was 15,3 maanden in de RT-arm, en 25,5 maanden in de docetaxel-RT arm. De 2-jaars OS was respectievelijk 41,7% tegen 50,8% (HR[95%BI]: 0,747[0,569-0,98], p= 0,035). Het behandelvoordeel van docetaxel was consistent in alle subgroepen. Ten slotte leidde toevoeging niet tot een verslechtering van TOI-scores en FACT-G scores na 6 maanden.

Conclusie

Het toevoegen van docetaxel aan radiotherapie zorgde voor verbeteringen van zowel ziektevrije als algehele overleving bij patiënten met lokaal gevorderd hoofd-hals plaveiselcelcarcinoom die niet voor op cisplatine-gebaseerde behandelingen in aanmerking komen. Toevoeging van docetaxel is daarmee mogelijk een nieuwe behandelstandaard voor patiënten die voor chemoradiatie in aanmerking komen maar geen cisplatine kunnen verdragen.

Referentie

Patil VM, et al. Results of phase 3 randomized trial for use of docetaxel as a radiosensitizer in patients with head and neck cancer unsuitable for cisplatin-based chemoradiation. Gepresenteerd tijdens ASCO 2022; abstract LBA6003.

Spreker Vanita Noronha

Vanita Noronha

Vanita Noronha, MD, PhD, Tata Memorial Hospital, Mumbai, India


Zie: Keyslides

Back to Top