preheader NTVO

Trend naar betere algehele overleving bij abemaciclib met een aromataseremmer voor gevorderde borstkanker

In de MONARCH-3-studie was eerder al gebleken dat de toevoeging van abemaciclib aan een non-steroïdale aromatase remmer (NSAI) de progressievrije overleving van patiënten met hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker significant verbetert. De resultaten van een vooraf gespecificeerde, tweede interim-analyse van deze studie tonen nu dat toevoeging van abemaciclib ook leidde tot een toename van 12,6 maanden van de mediane algehele overleving.

Abemaciclib is een orale, potente CDK4/6-remmer met een hogere selectiviteit voor CDK4 dan CDK6, waardoor minder myelosuppressie plaatsvindt en een continue dosering mogelijk is. Abemaciclib is de eerste en enige CDK4/6-remmer die als monotherapie is goedgekeurd bij gevorderde borstkanker en in combinatie met endocriene therapie (ET) voor de adjuvante behandeling van hoogrisico, hormoonreceptor(HR)+, HER2- vroege borstkanker. MONARCH-2 toonde een significante verbetering van de algehele overleving (OS) bij een combinatie van abemaciclib en fulvestrant vergeleken met alleen fulvestrant als tweedelijnstherapie bij gevorderde borstkanker. MONARCH-3 onderzocht abemaciclib met een non-steroïdale aromataseremmer (NSAI) in de eerstelijnssetting in postmenopauzale patiënten met HR+, HER2- gevorderde borstkanker.

Studieopzet

MONARCH-3 is een dubbelblinde, gerandomiseerde fase-III-studie van abemaciclib of placebo met een NSAI bij 493 postmenopauzale vrouwen met HR+, HER2- gevorderde borstkanker, die voorafgaand geen systemische behandeling in de gevorderde setting hadden ontvangen. Patiënten ontvingen abemaciclib of placebo (150 mg, tweemaal daags) en dagelijks 1 mg anastrozol of 2,5 mg letrozol. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) met algehele overleving (‘overall survival’, OS) als een belangrijk secundair eindpunt. Deze tweede interim-analyse vond plaats na 252 voorvallen en onderzocht het effect van de behandeling in zowel de gehele populatie als in de subgroep met viscerale ziekte (sVD).

Resultaten

In totaal werden 493 patiënten gerandomiseerd om NSAI met abemaciclib (n=328) of NSAI met placebo (n = 165) te ontvangen. In de interim-analyse was de mediane follow-upperiode 70,2 maanden. In de totale populatie was de mediane OS 67,1 maanden bij abemaciclib en 54,5 maanden bij placebo (HR [95%-BI]: 0,754 [0,584-0,974]; tweezijdige p=0,0301). Vermeldenswaardig is verder dat 31,5% van de patiënten in de controlegroep en 10,1% van de patiënten in de abemaciclib-groep vervolgens een CDK4/6-remmer ontving. In de sVD was de mediane OS 65,1 maanden in de abemaciclib-groep versus 48,8 maanden in de placebogroep (HR [95%-BI]: 0,708 [0,508-0,985]; tweezijdige p=0,0392). Volgens de ‘alpha spending procedure’ behaalden de bevindingen in deze interim-analyse echter geen significantie. Bij een mediane follow-upduur van 5,8 jaar lijkt het PFS-effect van de behandeling aan te houden (mediane PFS 29,0 versus 14,8 maanden, HR [95%-BI]: 0,518 [0,415-0,648]; nominaal p<0,0001). Daarnaast leidde toevoeging van abemaciclib aan een NSAI tot een uitgestelde start van de chemotherapie met 16,1 maanden (46,7 versus 30,6 maanden). Er werden geen nieuwe veiligheidssignalen waargenomen na langdurig gebruik van abemaciclib.

Conclusie

Uit deze tweede interim-analyse van MONARCH-3 kwam een niet-statistisch significante trend naar voren van een gunstiger OS binnen de gehele populatie en de populatie met een viscerale ziekte bij gebruik van abemaciclib. Het combineren van abemaciclib met een NSAI leverde een uitgestelde toediening van chemotherapie op en er werden geen nieuwe veiligheidssignalen gemeld na langdurige blootstelling aan abemaciclib. De follow-up loopt nog en de definitieve resultaten ten aanzien van de algehele overleving worden volgend jaar verwacht.

Referentie

Goetz M, et al. MONARCH 3: Interim overall survival (OS) results of abemaciclib plus a nonsteroidal aromatase inhibitor (NSAI) in patients (pts) with HR+, HER2- advanced breast cancer (ABC). Gepresenteerd tijdens ESMO 2022; abstract LBA15.

Spreker Matthew P. Goetz

Matthew P. Goetz

Matthew P. Goetz, MD, PhD, Mayo Clinic, Rochester, MN, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Back to Top