preheader NTVO

Geen verlengde overleving bij gevorderd kleincellig longcarcinoom na toevoeging van tiragolumab aan atezolizumab-chemotherapie

De resultaten van de fase III-studie SKYSCRAPER-02 lieten geen overlevingsvoordeel zien van de toevoeging van het anti-TIGIT geneesmiddel tiragolumab aan atezolizumab plus chemotherapie bij de behandeling van nieuw gediagnosticeerde patiënten met een gevorderd stadium van kleincellig longcarcinoom. Niettemin werd de behandeling met tiragolumab goed verdragen.

Na de publicatie van de CASPIAN- en IMpower133-studies is toevoeging van een anti-PD-L1 behandeling aan chemotherapie de standaard geworden bij de eerstelijnsbehandeling van patiënten met kleincellige longkanker (‘extensive-stage small cell lung cancer’, ES-SCLC). In feite toonden deze studies aan dat de toevoeging van respectievelijk durvalumab of atezolizumab aan platinum-etoposide de algehele overleving (OS) van patiënten met ES-SCLC aanzienlijk verbeteren zonder het toevoegen van significante toxiciteit. TIGIT is een nieuw immuuncheckpoint dat in veel kankers aanwezig is. De expressie ervan is sterk gecorreleerd met de expressie van PD-L1. Het aanpakken van dit immuuncheckpoint werkt mogelijk synergetisch andere immunotherapieën.

Studieopzet

In de dubbelblinde SKYSCRAPER-02-studie werden 490 patiënten met onbehandelde ES-SCLC gerandomiseerd naar vier 21-daagse inductiecycli met atezolizumab plus chemotherapie (bestaande uit carboplatine en etoposide) met of zonder het anti-TIGIT-geneesmiddel tiragolumab. Na deze inductiefase werd de onderhoudsbehandeling met atezolizumab plus placebo of tiragolumab om de 3 weken voortgezet tot aan ziekteprogressie. Cross-over was in deze studie niet toegestaan. De co-primaire eindpunten waren door de onderzoeker beoordeelde OS en progressievrije overleving (PFS) in de primaire analyseset, bestaande uit alle gerandomiseerde patiënten zonder aanwezigheid of voorgeschiedenis van hersenmetastasen op baseline. Secundaire eindpunten waren PFS en OS in de gehele gerandomiseerde populatie, objectief responspercentage, responsduur en veiligheid.

Resultaten

Ongeveer de helft van de patiënten in de studie was ouder dan 65 jaar en bijna alle patiënten rookten (~30%) of hadden gerookt (~63%). Verder had twee derde van de patiënten een ECOG performance status van 1 en had 40% een lactaatdehydrogenase-spiegel gelijk aan of onder de bovengrens van normaal. Hersenmetastasen waren aanwezig bij ongeveer één vijfde van de patiënten. Bij een derde van de patiënten was sprake van levermetastasen op baseline. De toevoeging van tiragolumab aan atezolizumab-chemotherapie leverde geen voordeel op voor de PFS met een mediaan van 5,4 en 5,6 maanden in respectievelijk de experimentele en de controle-arm (HR [95%-BI]: 1,11 [0,89-1,38]; p=0,3504). Evenmin verschilden de OS tussen beide armen met een mediane OS van 13,6 maanden in beide behandelarmen (HR [95%-BI]: 1,04 [0,79-1,36]; p=0,7963). Aanvullende analyse bracht geen subgroep aan het licht die selectief profiteerde van de toevoeging van tiragolumab. Het waargenomen veiligheidsprofiel met het tripletregime in SKYSCRAPER-2 was vergelijkbaar met dat van atezolizumab plus chemotherapie en kwam overeen met wat eerder werd gerapporteerd. Er werden geen nieuwe veiligheidssignalen waargenomen.

Conclusie

Toevoeging van het anti-TIGIT geneesmiddel tiragolumab aan atezolizumab plus chemotherapie in de eerstelijnsbehandeling van patiënten met ES-SCLC leidde niet tot een betere PFS of OS. De SKYSCRAPER-02-studie zal de geplande primaire analyse van OS verder voltooien en biomarkeranalyses zijn gaande om subgroepen vast te stellen die selectief voordeel kunnen behalen uit de toevoeging van anti-TIGIT-behandeling. Hoewel de studie een negatieve uitkomst had, heeft het wel uitgewezen dat atezolizumab plus chemotherapie waarschijnlijk geschikt en veilig is om te gebruiken bij patiënten met asymptomatische hersenmetastasen. Dit was een patiëntengroep die eerder uitgesloten was van de IMpower133-studie.

Referentie

Rudin C, et al. SKYSCRAPER-02: Primary results of a phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study of atezolizumab (atezo) + carboplatin + etoposide (CE) with or without tiragolumab (tira) in patients (pts) with untreated extensive-stage small cell lung cancer (ES-SCLC). Gepresenteerd tijdens ASCO 2022; abstract LBA8507.

Spreker Charles M. Rudin

Charles M. Rudin

Charles M. Rudin, MD, PhD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, VS


Zie: Keyslides

Back to Top