preheader NTVO

headerESMO2012

CORRECT-STUDIE: Regorafenib verhoogt de totale overleving bij chemorefractair gemetastaseerd colorectaalcarcinoom

De fase III CORRECT-studie onderzoekt de effectiviteit van regorafenib (REG), de eerste, orale multikinaseremmer met bewezen activiteit in colorectaal carcinoom (mCRC), bij patiënten met mCRC bij wie sprake is van ziekteprogressie ondanks eerdere behandeling met alle beschikbare standaardregimes. “Op grond van deze resultaten is regorafenib een potentiële nieuwe standaard in de behandeling van chemorefractair mCRC,” aldus Van Cutsem.1

Methoden

De inclusiecriteria waren onder andere de aanwezigheid van een gediagnosticeerd mCRC en ziekteprogressie gedurende of ≤ drie maanden na het geven van de laatste standaardtherapie. De deelnemers kregen at random in een 2:1 ratio een combinatie van 'best supportive care' met:

  • REG 160 mg od po of
  • placebo (PL).

Het behandelschema was: drie weken therapie en één week rust.
Het primaire eindpunt was de overall overleving (OS). De secundaire eindpunten omvatten de progressievrije overleving (PFS), overall responspercentage en de procentuele ziektecontrole. Daarnaast werden de veiligheid en kwaliteit van leven geëvalueerd.
Deze studie voldeed aan het primaire eindpunt tijdens een vooraf geplande interim-analyse. De resultaten daarvan werden eerder gepresenteerd.2 Tijdens de ESMO 2012 werden de geüpdate bevindingen voor de totale overleving (OS) getoond.

Resultaten

Tussen mei 2010 en maart 2011 werden 760 patiënten gerandomiseerd (REG: 505 patiënten; PL: 255 patiënten). De populatiekenmerken werden bij aanvang gebalanceerd tussen de twee behandelgroepen.
Er werd een geüpdate analyse van de OS uitgevoerd, waarbij in totaal 566 events optraden (97% van de events die oorspronkelijk nodig waren). In deze analyse was de hazard ratio (HR, REG/PL) voor de OS 0,79 (95%-BI 0,66-0,94; '1-sided' p-waarde = 0,0038).
De mediane OS was 6,4 maanden in de REG-groep en 5,0 maanden in de PL-groep (p 0,0038, HR: 0,79).
De procentuele OS na zes en twaalf maanden was respectievelijk:

  • 52,2% en 24,1% in de REG-groep en
  • 43,1% en 17% in de PL-groep.

De eerder gepresenteerde gegevens van de OS, die gebaseerd waren op 432 (74%) events, toonden een HR voor OS van 0,77 (95%-BI 0,64-0,94; '1-sided' p-waarde = 0,0052).
De deelnemers in de REG-groep kregen gemiddeld genomen 78,9% van de geplande dosering, terwijl dit onder degenen in de PL-groep bij 90,2% het geval was.
De gemiddelde behandelduur was 12,1 ± 9,7 weken in de REG-groep en 7,8 ± 5,2 weken in de PL-groep. De incidentie van aan REG gerelateerde 'adverse events' was vergelijkbaar in de subgroepen voor leeftijd, sekse en nier- en leverfunctie. Deze incidentie was echter hoger bij:

  • Aziatische patiënten (28,4%) vergeleken met Kaukasiërs (13,1%) voor wat betreft ‘hand-foot-skin reactions’ en
  • Bij vrouwelijke patiënten voor wat betreft huiduitslag (‘rash’/’desquamation’) vergeleken met manlijke patiënten (13,5 % versus 1%),
  • Patiënten met een uitgangsscore van ECOG van 0 (97,0%) vergeleken met degenen met een ECOG-score van 1 (88,6%).

Conclusies

Deze geüpdate analyse van de CORRECT-studie toont een significant overlevingsvoordeel van de REG-gebaseerde behandeling vergeleken met PL bij patiënten die eerder waren behandeld voor mCRC. Dit voordeel gold eveneens voor alle subgroepen bij subgroepanalyse. Regorafenib is daarom een potentiële nieuwe standaard in de behandeling van chemorefractair gemetastaseerd CRC.

Referenties

1. Van Cutsem EJD, Grothey A, Sobrero A, et al. Phase 3 CORRECT trial of regorafenib in metastatic colorectal cancer (mCRC): Overall survival update. ESMO Congress 2012. Wenen, Oostenrijk. Ann of Oncol 2012; vol 23; suppl 9: abstract LBA18.
2. J Clin Oncol 30, 2012; suppl; abstr 3502.

Spreker Eric van Cutsem

 cutsem

Prof. Eric van Cutsem, MD, PhD
Digestive Oncology Department, University Hospital Gasthuisberg, Leuven, België


Zie: Keyslides

Back to Top